Ski Resorts in Slovakia

(1)

Region of Banská Bystrica (25)

Region of Bratislava (2)

Region of Košice (10)

Region of Nitra (1)

Region of Prešov (25)

Region of Trenčín (9)

Region of Trnava (1)

Region of Žilina (36)